Aby uregulować zobowiązania podatkowe oraz opłaty lokalne, mieszkańcy i przedsiębiorcy powinni dokonywać wpłat bezgotówkowo na dedykowany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. W przypadku podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest użycie indywidualnych numerów kont.

W trakcie dokonywania przelewu bankowego, zaleca się precyzyjne wypełnienie formularza przelewu, z uwzględnieniem konkretnego podatku lub opłaty oraz okresu, na który ma być zaksięgowana wpłata. W przypadku spóźnionych płatności, do należności należy dodać odsetki za zwłokę. Można uzyskać informacje o wysokości tych odsetek, kontaktując się telefonicznie z odpowiednim działem urzędu.

W sprawie podatku od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, dostępne są szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także pod podanymi numerami kontaktowymi. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, powstaje zaległość podatkowa, a nieuregulowane kwoty podlegają windykacji, w tym egzekucji komorniczej. W sytuacjach, gdy egzekucja administracyjna jest nieskuteczna, urząd może zabezpieczyć zaległości poprzez obciążenie hipoteki na nieruchomościach należących do dłużnika.

Podobne procedury dotyczą także podatku od środków transportowych, rolnego oraz leśnego. Informacje na temat księgowości i windykacji tych podatków udzielane są przez wyznaczonych pracowników urzędu, dostępnych pod wskazanymi numerami telefonów i adresami e-mail.

Co do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują stawki ustalone przez Radę Miejską. Na stronie internetowej poświęconej tematyce gospodarowania odpadami znajdują się aktualne informacje i regulacje w tym zakresie. W sprawie wysokości odsetek za zwłokę oraz procedur windykacyjnych, należy kontaktować się z odpowiednimi działami urzędu.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych obowiązuje użytkowników tych nieruchomości. Płatności roczne należy wnosić z góry za dany rok. Urząd oferuje możliwość uzyskania bonifikaty dla osób spełniających określone kryteria dochodowe. Szczegółowe informacje na temat tych opłat i ewentualnych ulg można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wreszcie, opłata skarbowa jest wymagana w różnych sprawach urzędowych, takich jak dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, czy wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa podlega zwrotowi w określonych sytuacjach, a szczegółowe informacje na jej temat można uzyskać w Referacie Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego.

Źródło: https://um.swidnica.pl/

Archiwum: styczeń 2024